Prògraman agus cànan

A-nochd (24/09/2015) air BBC ALBA aig 21:00 chì sibh prògram sònraichte mun t-sàr chluicheadair ball-coise, Jim Baxter. Bha Jim Baxter aig àm a »

Gàidheil – an t-àm airson a bhith aona-ghuthach

Seo an t-àm airson Gàidheil a bhith aona-ghuthach mu thelebhisean agus mu rèidio Gàidhlig. Oir tha mòran a tha math, fior mhath, agus tha mòran a »

Am BBC agus Gàidhlig ann an 2017 agus san àm ri teachd

A-màireach (18 Sultain 2015) dùnaidh a’ chiad chothrom airson beachdan a chur an cèill mu amas agus meudachd a’ BhBC. Tha MG ALBA gu math soilleir »

Co-chomhairle MG ALBA 2015 agus barrachd air seirbheisean taic airson luchd-coimhid

Bu mhath leam mo thaing a thoirt dhan fheadhainn a ghabh pàirt anns na deasbadan a chùm sinn air feadh Alba agus air-loidhne as t-Earrach agus »

Duaisean FilmG

Ma bha sibh aig cuirm dhuaisean FilmG oidhche Haoine, no a’ leanntainn #FilmG, tha min dòchas gun robh sibh air ur misneachadh le na chunnaic agus »