Fo-thiotalan air BBC ALBA

Anns a’ bhlog seo buailidh mi air:

 • Atharrachadh inntinn Ofcom mu sheirbheisean ruigsinneachd do luchd-amhairc BBC ALBA a tha a’ fulang le duilgheadasan claisneachd no fradhairc (“Access Services”); agus
 • Toradh rannsachaidh air roghainnean airson fo-thiotalan eadar-theangachaidh a chur dheth.

Seirbheisean ruigsinneachd

Mar a tha fios aig feadhainn a tha a’ leantainn cuspairean craolaidh, thog Ofcom gu h-obann an òrdugh craolaidh a bha iad air a chur air BBC ALBA airson 2016 air adhart. Fon òrdugh sin, bhiodh aig BBC ALBA ri goireasan ùra a thabhann do luchd-amhairc a tha a’ fulang le duilgheadasan claisneachd no fradhairc. Chì sibh an fhios bho Ofcom an seo. A rèir Ofcom, fhuair iad fios às ùr nach robh earrann BBC ALBA de luchd-coimhid na RA seachad air an stairsnich de 0.05% a bhiodh iad a’ sùileachadh airson leithid de dh’uallach.

Fo-thiotalan eadar-theangachaidh

'S e cleachdadh na seanail fo-thiotalan eadar-theangachaidh a chur san dealbh air prògraman nach eil beò airson inbhich (tha mi a’ dèanamh a-mach gu bheil sin mu 31% de phrògraman ùra gach bliadhna). Dh’ innis an rannsachadh mu dheireadh a rinn sinn air a’ chuspair nach robh a’ mhòr chuid de luchd-amhairc aig a bheil Gàidhlig an aghaidh sin, ach gun robh e a’ cur bacadh air ìre tlachd mu 25%. Chur sinn romhainn sgrùdadh a dhèanamh air am biodh e comasach roghainn a bhith ann na fo-thiotalan a thoirt far an sgrion le teicneòlas.

Dh’innis eòlaichean nach eil e comasach gu practaigeach comas a thoirt don neach cleachdaidh fo-thiotalan eadar-theangachaidh a thogail bhon dealbh mu tha iad mu thràth ann mar bhunait. A thuilleadh air gum biodh aonta bho threas-phàrtaidhean a dhìth, rud a bhiodh dùbhlanach, bhiodh an iomairt, a’ chosgais, an obair innleadaireachd agus an iarrtas air leud-bhanna mì-fhreagarrach aig àm far a bheil prìomhachas air nuadh-phrògraman airson BBC ALBA. Tha nòta teicnigeach an cois a’ bhlog seo.

Leis an sin cumar an-dràsta ri fo-thiotalan eadar-theangachaidh fosgailte (loisgte a-steach) airson prògraman inbhich, co dhiù gus am bi lèirmheas Urras a’ BhBC air BBC ALBA agus a’ Chairt Rìoghail air am foillseachadh. San eadar-ama coimheadaidh sinn air dòighean eile roghainnean a thoirt do luchd-cleachdaidh prògraman fhaicinn gun fo-thiotalan, mar eisimpleir tro ghoireasan air-loidhne.

Cumaidh mi fios ribh.

Technical Note: Translation subtitles on BBC ALBA

This paper considers the possible solution for translation, (NOT access services), subtitles to allow the viewer to switch off the subtitles if desired. 

BBC ALBA content is presently TX’d with “burnt in”, or, “always on”, subtitles. These are generated using high quality graphics equipment, producing aesthetically pleasing subtitles which adhere to the style and quality guidelines laid down by MG ALBA. Any change to the present burnt in subtitles would need to adhere to these guidelines. 

The normal access services subtitle services are not capable of meeting the above requirements for the following reasons; (Access services subtitles refer to the viewer selectable subtitles accessed via their individual set top box, or smart tv.)

  1. Access services are “Default 0ff”, requiring the viewer to switch them on. We are not aware of a solution that would reverse this, without some technical intervention on each receiver. Even if it were, then these changes would then be global i.e. every channel would come on with subtitles.
  2. Access services subtitles are not capable of producing the quality and style specified.
  3. As selectable subtitles are already used to provide access services an additional subtitle stream would be required for translation subtitles, this increases complexity for the viewer.

In order to meet the above criteria one solution would be to have two programme streams from playout to distribution, with one stream passing through a subtitle graphics inserter. Distribution would then send both programme streams to the various delivery platforms. The viewer, on selecting BBC ALBA from the EPG, would get the channel with burnt in subtitles and viewers wishing to view the clean channel would use the red button to select the un-subtitled programme stream. This process is common on sports channels to switch between games or change the point of view, to behind the goal for example.

As there are essentially two channels being broadcast there would be increased costs and bandwidth requirements on all broadcast platforms.

Below is a graphic to illustrate this process, please note that this does not provide any technical detail and is intended purely to illustrate the concept.

Playout graphic

Whilst this solution may be possible and give the desired result, the process would have a substantial cost related to it both in multiplex and play out infrastructure costs.