“A’ bualadh na druma airson BBC ALBA”

Bha mi aig Trooping the Colour ann an Lunnainn mar aoigh aig Oifis na h-Alba Disathairne. Chan eil e idir na chleachdadh dhomh a bhith a »

Duaisean RTS na h-Alba

Tha duaisean Royal Television Society (RTS) na h-Alba a’ gabhail àite a-nochd agus tha sinne aig MG ALBA fìor mhoiteil gu bheil trì prògraman BBC ALBA »

Preantas Gàidhlig

Tha cuimhne agam nuair a thòisich sgeama preantasachd a’ BhBC ann an Alba agus na h-uiread de dh’obair a chaidh ansàs ann a bhith a »

Toiseach bliadhn’ ionmhais ùr

Bhiodh sibh ’s dòcha air fhaicinn gu lean taic ionmhasail Riaghaltas na h-Alba airson MG ALBA aig an aon ìre airson 2016-17, agus is math an »

Co-labhairt nam meadhanan, Oilthigh Dhùn Èideann

Bha e gu math feumail latha a chur gu taobh airson èisteachd agus còmhradh a chumail air suidheachadh nam meadhanan Gàidhlig agus air slighean air adhart »